VN Ngày Nay
2 viên là quá bình thường, anh chơi hẳn 5 viên