VN Ngày Nay
Bệnh nhân đã qua đời, nửa đêm bác sĩ tá hỏa khi nghe tiếng khóc từ bên trong