VN Ngày Nay
Sinh ra làm phận đàn ông đúng là rõ khổ...!