VN Ngày Nay
Màn diễu binh trên không trong Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng