VN Ngày Nay
Nơi giáp ranh giữa 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định.